Studio to Street: Victoria Jaiani

Photos by Quinn Wharton for Pointe