Studio to Street: Maria Kochetkova

Photos by Quinn Wharton