Ratmansky Program

Alexei Ratmansky working with David Hallberg on his new Shostakovich ballet, still courtesy NYC-ARTS