James Whiteside

Whiteside as Basilio in "Don Quixote." Photo by Renata Pavam.