Dmitrichenko

Pavel Dmitrichenko as Ivan the Terrible, photo by Sergei Minakov