BurlakaRehearsal

Burlaka in rehearsal at the Bolshoi

Photo by Damir Yusupov