Christopher Wheeldon rehearses DNB

Christopher Wheeldon works with Dutch National Ballet’s Anna Tsygankova and James Stout. Photo by Erik Tomasson.